drukuj stronę

Podstawy prawne

Program Operacyjny i Wspólne Uszczegółowienie Programu

Wybór projektów dokonywany jest na podstawie Programu Operacyjnego i Wspólnego Uszczegółowienia Programu, które stanowią podstawę prawną do udzielenia wsparcia.

Rozporządzenia unijne w sprawie funduszy strukturalnych

Na podstawie przepisów unijnych stworzono Program Operacyjny. Przepisy te uwzględniają dodatkowo regulacje dotyczące np. kwalifikowalności wydatków (patrz Rozporządzenie (WE) nr 1828/2006), a także udzielania wsparcia na zasadzie refundacji.

Przepisy dot. pomocy publicznej

Wsparcie udzielane będzie również zgodnie z przepisami prawa o pomocy publicznej, o ile znajdzie ono zastosowanie. Więcej na ten temat znajdą Państwo w następujących rozporządzeniach:

Przepisy krajowe dla polskich partnerów współpracy

Odnośnie do kwalifikowalności wydatków dodatkowo zastosowanie mają:

Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych z udziałem Polski w latach 2007-2013

Przepisy krajowe dotyczące zlecania usług

W przypadku zlecania usług należy przestrzegać przepisów dot. zlecania usług podmiotom zewnętrznym.

Niemieccy partnerzy współpracy mogą uzyskać odpowiednie dokumenty oraz informacje na temat zlecania usług w Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.

Polskich partnerów współpracy obowiązuje Ustawa z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dnia 10 maja 2011 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559).
Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.